2020-2021 оны хичээлийн жилийн магистрын зэрэг олох сургалтын төлөвлөлт

  1. Хичээл төлөвлөлт
 

Хичээлийн жил

Элсэлт (СХБХА)

Суурь хичээл (СХБХА)

Өвлийн улирлын хичээл 7-д.хоног

Мэргэших хичээл

(бүрэлдэхүүний сургууль зохион байгуулна )

Магистрын төгсөлтийн ажил (СХБХА, бүрэлдэхүүний сургууль)

Магистр

Өдрийн анги

2020-2021

2020.08.14-2020.09.25

2020.10.05-2020.12.11

амарна

2021.02.15-2021.05.10

2021.01.02-2021.01.15

Эчнээ(өвөл)

2020-2021

2020.11.01-2020.12.11

2020.12.21-2021.02.05

2020.12.21-2021.02.05

2021.05.17-2021.06.30

2021.01.02-2021.01.15

Эчнээ (зун)

2020-2021

2021.04.01-2021.05.07

2021.05.17-2021.06.30

 

2021.12.13-2022.01.29

2021.06.02-2021.06.15

 

 

  1. Бусад үйл ажиллагааны төлөвлөлт

 

Үйл ажиллагаа

Хугацаа

Баталгаажуулалт

Элсэлт (бакалаврын дипломын голч дүн 2,7-оос дээш голчтой байх)

Элсэлтийн хугацаанд

СХБХА

Төлбөрийн хөнгөлөлтийн материал хүлээж авах

Улирал бүрийн 2 дахь долоо хоногт

СХБХА

Судалгааны ажлын сэдэв, удирдагчийг сонгох

2 дахь улиралд

Тэнхим, Бүрэлдэхүүний сургуулийн хөтөлбөрийн алба, СХБХА

Кредит баталгаажуулах

Улирал бүрийн 4 дэх долоо  хоног

Тэнхим, Бүрэлдэхүүний сургуулийн хөтөлбөрийн алба, СХБХА

Магистрын ажлын дагуу судалгаа хийх төлөвлөгөө гаргах

2 дахь улиралд

Тэнхим, Хөтөлбөрийн алба, Бүрэлдэхүүний сургуулийн захирал

Англи хэлний шалгалт

20 кредит биелүүлсний дараа

Шалгалтын комисс, Хөтөлбөрийн алба, СХБХА

Магистрын ажил хамгаалах

30 кредит биелүүлсний дараа

Магистрын мэдээллийн хуудсанд заасан нэгжүүд, Салбар хамгаалуулах зөвлөлүүд, СХБХА

Магистрын ажлаа дахин хамгаалах

2 жилийн дотор 1 удаа

Хөтөлбөрийн алба, СХБХА

Магистрын ажил хүлээлгэж өгөх

Хамгаалалтын дараа

Магистрын мэдээллийн хуудсанд заасан нэгжүүд

Хөтөлбөр хооронд шилжих

Улирал бүрийн эхний долоо  хоногт

Тэнхим, Хөтөлбөрийн алба, Бүрэлдэхүүний сургуулийн захирал, СХБХА

Бусад их дээд сургуульд шилжих

Улирал бүрийн 4 дэх долоо хоног дотор

Тэнхим, Хөтөлбөрийн алба, Бүрэлдэхүүний сургуулийн захирал, СХБХА