“Багш мэргэжлийн дадлагын тулгамдсан асуудал, шийдэл” хурлын удирдамж