ГАРААНЫ КОМПАНИ

Монгол Улсын Инновацийн тухай хууль, Засгийн газрын 2014 оны 374 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах журам, МУБИС-ийн захирлын 2015 оны А/143 тоот тушаалаар батлагдсан Эрдэм шинжилгээ инновацийн журмын дагуу МУБИС-ийн хэмжээнд нийт .... тооны гарааны компани үйл ажиллагаагаа явуулж байна.