ЕБС-ийн багш нар мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилгоор нэмэлт хөтөлбөрүүдээс сонгон суралцах боломжтой болно. Сургалтад амжилттай хамрагдан суралцаж төгссөн багшид сертификат олгоно.

ЕБС-ийн багш нэмэлт хөтөлбөрийн хүрээнд нэг модуль сургалтад хамрагдсан тохиолдолд уг модулиар сургагч багшийн сертификат олгоно.

ЕБС-ийн багш нэмэлт хөтөлбөрийн хүрээнд хэд хэдэн модуль сургалтад амжилттай хамрагдаж мэргэжлийн магистрийн судлах кредитийг цуглуулсан тохиолдолд  МУБИС-ийн төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагаа журамын 6.2.12 заалтыг үндэс мэргэжлийн магистрийн зэргийг олгоно. Судлах модулиудын агуулгын харьцааг МУБИС-ийн төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагаа журамын 6.2.13 заалтыг үндэс болгоно.

НЭМЭЛТ

ТӨРӨЛЖСӨН