2020-2021  оны хичээлийн жилийн  докторын зэрэг олох сургалтын төлөвлөлт

 

  1. Хичээл төлөвлөлт
 

Хичээлийн жил

Элсэлт

(СХБХА)

 Хичээл сонголт

Суурь хичээл -12 кредит (СХБХА)

Мэргэших хичээл 10 кредит

(бүрэлдэхүүний сургууль зохион байгуулна )

Мэргэших хичээл

(бүрэлдэхүүний сургууль зохион байгуулна )

 

 

Доктор

Эчнээ /намар/

2020-2021

2020.08.14-

2020.09.25

2020.09.28-

2020.10.02

2020.10.05-

2020.12.11

2020.12.21-

2021.02.05

2021.05.17-

2021.06.30

Эчнээ /өвөл/

2020-2021

2020.11.01-2020.12.11

2020.12.14-

2020.12.18

2020.12.21-

2021.02.05

2021.05.17-

2021.06.30

2021.12.13-

2022.01.29

Эчнээ /зун/

2020-2021

2021.04.01-

2021.05.07

2021.05.10-

2021.05.14

2021.05.17-

2021.06.30

2021.12.13-

2022.01.29

2022.05.16-

2022.06.30

 

  1. Бусад үйл ажиллагааны төлөвлөлт

 

Үйл ажиллагаа

Хугацаа

Баталгаажуулалт

 

Сэдэв удирдагчийн тушаал

 

2020.12.28-2021.01.08

Тэнхим, Хөтөлбөрийн алба, Бүрэлдэхүүний сургуулийн захирал, СХБХА

Англи хэлний шалгалт

2021.05.17-2021.05.21

Шалгалтын комисс, СХБХА

Сонгосон диссертацийн сэдвийн дагуу судалгаа хийх төлөвлөгөө боловсруулах

 

2020.12.14-2021.31.

Тэнхим, Хөтөлбөрийн алба, Бүрэлдэхүүний сургуулийн захирал, СХБХА

Хөтөлбөр хооронд шилжих

Улирал бүрийн эхний 7 хоногт

Тэнхим, Хөтөлбөрийн алба, Бүрэлдэхүүний сургуулийн захирал, СХБХА

Шилжилт хөдөлгөөн

Улирал бүрийн сүүлийн 7 хоног

Тэнхим, Хөтөлбөрийн алба, Бүрэлдэхүүний сургуулийн захирал, СХБХА