2017 онд МУБИС-ийн санхүүжилтээр хэрэгжсэн төслийн бүтээгдэхүүний жагсаалт

№ Төслийн сэдэв Төслийн удирдагч Нэр төрөл Тоо ширхэг Нийт 
ЕБС-ийн газарзүйн багшийн хөгжлийг дэмжих (орон нутаг судлалын жишээгээр)Вэб 
  Ц.Бат-Эрдэнэ 
Гарын авлага 
Өгүүлэл  
Спортын сэтгэл судлал сурах бичиг зохиох төсөл Г.Батцэцэг 
Сурах бичиг 
Сорилын стандарт бүтээх арга зүй Ц.Лувсандорж Удирдамж 
Зөвлөмж 
Өгүүлэл 
Сэлэнгэ мөрний савд шинээр тэмдэглэсэн агнуурын загасны нөөцөд сөрөг нөлөөтэй тогтмолын цоорхой загасны тархац, биологи, экологийн судалгаа 
Х.Мөнхбаяр Өгүүлэл 
Оюутан, багшийн арга зүйн хөгжлийг хичээлийн судалгаагаар дэмжих нь Б.Булган Зөвлөмж 
Өгүүлэл 
Бага боловсролын нэгдмэл аргазүй-1”хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сурах бичиг, дасгал даалгаврын гарын авлага боловсруулах Б.Оюунцэцэг Гарын авлага 
Хэрэглэгдэхүүн 
7Төсөлд суурилсан суралцахуй ба тоглоом Ш.Цэрэннадмид Гарын авлага 
  
Тусгай хэрэгцээт боловсролын үндэс (билингва сурах бичиг) Д.Наранцэцэг Сурах бичиг 
Электрон ном 
Бага насны хүүхдийн зан үйлийг чиглүүлэх нь  (Телевизийн нэвтрүүлэг, гарын авлага) Гарын авлага 
Ж.Батдэлгэр 
Телевиз нэвтрүүлэг 
10 Багш бэлтгэх сургуулийн оюутан-багшийн  арга зүйн шинэчлэл,  хөгжил Ц.Оюунчимэг Цахим сан 
Хөтөлбөр 
11МУБИС-ийн багш, ажилчдын бие бялдрын бэлтгэлжилт С.Туул Гарын авлага 
  
Өгүүлэл 
12“Ус чадмань эрдэнэ” сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, турших нь /Бүх шатны сургуулийн хүрээнд/ С.Хадбаатар 
  Сургалтын хөтөлбөр 
13Тусгай хэрэгцээт боловсролд мэдээллийн технологийн хичээл заах аргазүйн зөвлөмж боловсруулах нь Л.Мөнхтуяа   Зөвлөмж 
  
Сургалт 
14Биеийн тамирын хичээлээр суралцагчдын тогтвортой суралцахуйг дэмжих сургалтын хэрэглэгдэхүүн бүтээх нь Д.Баярлах 
  Гарын авлага 
Бүтээгдэхүүн 
15 Бага боловсролын дүрслэх урлагийн дидактик ” их дээд сургуулийн оюутанд зориулсан сурах бичиг    З.Баярмагнай 
   
    Сурах бичиг          1 
16Сургуулийн бага насны хүүхдийн нийгэм-сэтгэл зүйн хөгжлийн онцлогийг илрүүлэх иж бүрэн экспресс оношилгоо Д.Дэлгэрмаа 
  Гарын авлага 
17 Сургуулийн бага насны хүүхдийн сургуульд дасан зохицолт, сурах сэдлийг оношлох М.Хишиг-УндрахӨгүүлэл 
  
Тестийн сан 
Хэрэглэгдэхүүн 
18 Монголын түүх, уран зохиолын дурсгал бичигт туссан “монгол хүүхэд” -ийн судалгаа” (эртнээс XIX зуун) Ц.Өнөрбаян  
  Гарын авлага 
Өгүүлэл 
19 Багш, дээд боловсролын нэмэлт хөтөлбөр Ц.Бурмаа 
Хөтөлбөр 
20 МУБИС-ийн цахим мэдээллийн сан Ж.Баатарсүрэн Илтгэл 
Өгүүлэл 
Программ 
Нийт 47 47