#

Нэр

Батлагдсан огноо, тушаал

Үзэх

1

МУБИС-ийн дүрэм

2017.08.28, УЗ-ийн тогтоол №05

Үзэх

2

Дотоод журам

2021.12.30, Захирлын тушаал А/287

Үзэх

3

Сургалтын журам

2018.12.26, Захирлын тушаал А/346

Үзэх

4

Багшийн журам

2018.12.26, Захирлын тушаал №А/344

Үзэх

5

Оюутны журам

2015.09.09, Захирлын тушаал №А/172

Үзэх

6

Санхүүгийн журам

2020.05.28, Захирлын тушаал №A/100

Үзэх

7

Эрдэм шинжилгээ, инновацийн журам

2017.10.10 Захирлын тушаал №А/237

Үзэх

8

Ёс зүйн дүрэм, Ёс зүйн хорооны ажиллах журам

2020.09.24 Захирлын тушаал №А/211

Үзэх

9

Номын сангийн журам

2017.11.09 Захирлын тушаал №А/157

Үзэх

10

Сургалтын хөтөлбөрийн чанарыг үнэлэх журам

2018.5.30 Захирлын тушаал №А/152 2-р хавсралт

Үзэх

11

Онлайн/Зайны сургалтын журам

2019.02.25 Захирлын тушаал №А/52 

Үзэх

12

Мэдээллийн аюулгүй байдлын журам

2019.02.25 Захирлын тушаал №А/53 

Үзэх

12

Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм, Албан хэрэг хөтлөлтийн журам

2019.08.19 Захирлын тушаал №А/219 

Үзэх