МУБИС-ийн өөрийн удирдлагыг зохих журмын дагуу боловсруулж баталсан дүрмээр удирдах зөвлөл нь хэрэгжүүлж ажиллах ба дор дурдсан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ:

  • Сургуулийг хөгжүүлэх бодлого, стратеги төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хэлэлцэж батлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах; сургуулийн дүрэм батлах, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
  • Сургуулийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, цалингийн жишгийг тогтоох;
  • Хөрөнгө оруулалт, жилийн төсвийн хуваарийг баталж, зарцуулалтад нь хяналт тавих;
  • Хөрөнгө, санхүүжилт бүрдүүлэх, зарцуулах журам тогтоох;
  • Сургалтын төлбөр, дотуур байрны болон үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн хэмжээг тогтоох;
  • Сургуулийн захирлын үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх.

 

1 Г.Ганбаяр БШУ-ны дэд сайд
2 Г.Батнэмэх БШУЯ-ны дээд боловсролын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
3 З.Энхболд Сангийн яамны хууль, эрх зүйн газрын дарга
4 Т. Ням-Очир БШУЯ-ны бага, дунд боловсролын газрын дарга
5 Ж.Мягмар БШУЯ-ны сургуулийн өмнөх боловсролын газрын дарга
6 Ц.Нямсүрэн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга
7 П.Лхагвасүрэн Боловсролын хүрээлэнгийн захирал
8 Ж.Гантулга Нийслэлийн боловсролын газрын дарга
9 Д.Байгал Удирдлагын академийн төрийн албаны сургуулийн захирал
10 Ч.Болдбаатар МУБИС –ийн НХУС-ийн багш
11 С.Батцоож МУБИС –ийн ДУТС-ийн багш
12 Д.Уранмандах МУБИС –ийн БТС-ийн багш
13 Ю.Хорлоо СЭЗИС-ийн багш
14 Г.Дариймаа МУБИС-ийн төгсөгчийн холбооны нарийн бичгийн дарга
15 Б.Мөнхзандан МУБИС-ийн БоСС-ийн оюутан