МУБИС-ийн өөрийн удирдлагыг зохих журмын дагуу боловсруулж баталсан дүрмээр удирдах зөвлөл нь хэрэгжүүлж ажиллах ба дор дурдсан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ:

  • Сургуулийг хөгжүүлэх бодлого, стратеги төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хэлэлцэж батлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах; сургуулийн дүрэм батлах, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
  • Сургуулийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, цалингийн жишгийг тогтоох;
  • Хөрөнгө оруулалт, жилийн төсвийн хуваарийг баталж, зарцуулалтад нь хяналт тавих;
  • Хөрөнгө, санхүүжилт бүрдүүлэх, зарцуулах журам тогтоох;
  • Сургалтын төлбөр, дотуур байрны болон үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн хэмжээг тогтоох;
  • Сургуулийн захирлын үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх.

 

1   Д.Одгэрэл   Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч  
2   С.Болормаа    Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Сургуулийн өмнөх боловсролын бодлогын газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч  
3   С.Нансалмаа   Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч  
4   Б.Баатарзориг   Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн  
5   Э.Бат-Идэр   Засгийн газрын хэрэг эрхлэг газрын Хяналт, шиижилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга  
6   М.Итгэл   Боловсролын хүрээлэнгийн захирал  
7   С.Энхбаяр   Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн * дарга  
8   А.Туяа   Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн захирал  
9   П.Лхагвасүрэн   Боловсролын зээлийн сангийн захирал  
10   А.Амгалан   Монгол улсын боловсролын их сургуулийн Урлаг, биеийн тамирын сургуулийн багш  
11   Ц.Батхүү   Монгол улсын боловсролын их сургуулийн Математик байгалийн ухааны сургуулийн багш  
12   С.Эрдэнэчимэг   Монтол улсын боловсролын их сургуулийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн багш  
13   Ч.Батцэнгэл   Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн захирал  
14   Д.Цэрэнсамбуу   Улсын драмын эрдмийн театрын захирал  
15   Н.Санчирбаатар   Монголын оюутны холбооны дэд ерөнхийлөгч, Монгол улсын боловсролын их сургуулийн оюутан