2017 оны 12 сарын 18

МБУС-ийн "Авьяастны МБУС-чууд " урлагийн наадам зохион явуулах

2017 оны 10-р сарын 21-22

НХУС-ийн оюутны зөвлөл НХУС-ийн оюутны спортын бага наадам зохион байгуулсан /намар/

2017оны  10-р сарын 29

НХУС-ийн оюутны зөвлөл НХУС-ийн оюутны урлагын бага наадам зохион байгуулсан

2018 оны 3 сард

НХУС-ийн оюутны зөвлөл НХУС-ийн оюутны спортын бага наадам зохион байгуулна

2018 оны 04 сард

НХУС-ийн Дорно дахины тэнхим хэлний /хятад, япон, солонгос/ баяр зохион байгуулдаг

2018 оны 05 сарын 09

НХУС-ийн Орос хэлний тэнхмийн багш оюутнууд “Ялалтын баяр” зохион байгуулдаг

2018 оны 05 сар 2 дах 7 хоног

ДУТС-ийн Зураг зүйн тэнхимээс  Хаврын гоёлд оролцдог.

2018 оны 12-р сард /7 хоног/

ДУТС-ийн Технологийн тэнхим ээс Оюутны бүтээлийн үзэсгэлэн гаргадаг.

2018 оны 06-р сарын 01 /7 хоног/

ДУТС-ийн Технологийн тэнхим Дипломын ажлын бүтээлийн үзэсгэлэн гаргадаг.

СӨБС-ийн оюутнуудын спортын секцийг улирал тутам ажиллуулах

2017 оны 11-р сарын 10-20

СӨБС-аас Оюутан сурагчдын “Урлагийн их наадам” зохион байгуулах