Индекс

Хөтөлбөрийн нэр

Харьяалагдах сургууль

1

E01110101

  Боловсрол судлал

Боловсрол судлалын сургууль

2

Е01110102

  Боловсролын удирдлага

3

Е01110103

  Сургалтын технологи

4

Е03130101

  Сэтгэл судлал

5

Е09230101

  Нийгмийн ажил

6

Е01140501

  Насан туршийн боловсрол

7

Е01140601

  Тусгай хэрэгцээт боловсрол

8

Е02220302

  Монгол судлал

Нийгэм, хүмүүнлэгийн  ухааны сургууль

9

E03210101

  Сэтгүүл зүй

10

Е01140302

  Түүхийн боловсрол

11

Е01140303

  Философийн боловсрол

12

Е01140304

  Улс төр, эрх зүйн боловсрол

13

Е01140701

  Монгол хэл уран зохиолын боловсрол

14

Е01140901

  Гадаад хэлний боловсрол

15

Е03120101

  Улс төр судлал

16

Е02320301

  Утга зохиол судлал

17

Е02320202

  Гадаад хэл шинжлэл

18

Е02220101

  Түүх

19

Е02230101

  Философи

20

Е03140201

  Социологи

21

Е02320201

  Хэл шинжлэл

22

Е01140301

  Нийгмийн ухааны боловсрол

23

Е01120101

  Сургуулийн өмнөх боловсролын арга зүй

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль

24

Е01130101

  Бага боловсролын заах арга зүй

Багшийн сургууль

25 E01140402 Дуу, хөгжмийн боловсрол

26

Е01140101

 Математикийн боловсрол

 

 

 

 

 

Математик, байгалийн ухааны сургууль

27

Е01140102

Мэдээлэл зүйн боловсрол

28

Е01140201

  Химийн боловсрол

29

Е01140202

  Биологийн боловсрол

30

Е01140203

  Физикийн боловсрол

31

Е01140204

  Газарзүйн боловсрол

32

Е05110101

  Биологи

33

Е05310101

  Хими

34

Е05320201

  Газар зүй

35

Е05330101

  Физик

36

Е05410101

  Математик

37

Е06130401

  Мэдээллийн технологи

38

Е01140401

  Дүрслэх урлаг, зураг зүйн боловсрол

Дүрслэх урлаг, технологийн сургууль

39

Е01140403

  Урлагийн боловсрол

40

Е02120202

  График дизайн

41

E02180101

  Урлаг судлал

42

Е01140404

  Технологийн боловсрол

43

Е02130101

  Уран зураг

44

Е01141001

  Биеийн тамирын боловсрол

Биеийн тамирын

сургууль

45

Е10140101

  Спортын дасгалжуулагч