2019-2020 ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ, СЕМИНАР

2019 оны 9 сар

Хурлын нэр  Хугацаа /он, сар, өдөр/ Хамтран зохион байгуулах байгууллага, тэнхим Зохион байгуулах сургууль
 Олон улсын хэмжээний эрдэм  шинжилгээний хурал
2 "Tesol Mongolia"- 2019 9 сарын 27, 29 ELTAM,  Англи, Герман хэлний тэнхим НХУС
Бүрэлдэхүүн болон бусад их, дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал
1 "Коммуникатив харилцааны мотиваци 9 сарын 26 Боловсролын удирдлагын тэнхим БоСС
2 "Мэргэжлийн боловсролын шинэ загвар ба суралцагчдын мэргэжил- Хувь хүний хөгжил" форум 9 сарын 20 ОХУ-ын Бурятын багшийн коллеж, Багшийн сургууль БС
3 Шинжлэх ухааны ажилтны анхдугаар их хурал 9 сарын 26, 27 БСШУСЯ, Их сургуулиуд, ЭШИА МУБИС
Нээлттэй хэлэлцүүлэг, Их семинар
1 Virome in Stone, Grapevines, and Pome Fruit Trees by Meta-transcriptome Analysis  9 сарын 26  Биологийн тэнхим МБУС
2 Боловсрол судлалын докторантын ажлын хэлэлцүүлэг 9 сарын  29 Боловсрол судлал арга зүйн тэнхим БоСС
3 Глобалчлалын үеийн гадаад хэлний сургалт 9 сарын 18 Дорно дахины хэлний тэнхим НХУС
4 “Дизайн технологийн багш” бакалаврын боловсролын хөтөлбөрийн агуулга, арга зүйн шинэчлэл 9 сарын 30 Технологийн тэнхим ДУТС
         

 

2019 оны 10 сар

Хурлын нэр  Хугацаа /он, сар, өдөр/ Хамтран зохион байгуулах байгууллага, тэнхим Зохион байгуулах сургууль
Нээлттэй хэлэлцүүлэг, Их семинар
1 Тэнхмийн ЭША-ын явц, докторантын судалгааны ажлын хэлэлцүүлэг 10 сарын 11 Технологийн тэнхим, Зураг зүйн тэнхим, Дүрслэх урлагийн тэнхим ДУТС
2 "Монгол улсад аялж байгаа Хятадын жуулчдын урсгал ба нутаг дэвсгэрийн сонголт" 10 сарын 11  Газарзүйн тэнхим МБУС
3 Диссертацын ажлын хэлэлцүүлэг 10 сарын 16 Англи хэлний тэнхим НХУС
4 "Их сургуулийн сургалт" хэлэлцүүлэг 10 сарын 20 Биологийн тэнхим МБУС
5 Диссертацын ажлын хэлэлцүүлэг 10 сарын 23 Англи хэлний тэнхим НХУС
6 Сэтгүүл зүйн тулгамдсан асуудлууд 10 сарын 25 Сэтгүүл зүйн тэнхим НХУС
7 “Дизайн технологийн багш” бакалаврын боловсролын хөтөлбөрийн агуулга, арга зүйн шинэчлэл 10 сарын 25 Технологийн тэнхим ДУТС
8 "МУБИС-ийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийн хэвлэн нийтлэл, тавигдах шаардлага" хэлэлцүүлэг 10 сарын 4 Эрдэм шинжилгээ, инновацын алба МУБИС

                         

2019 оны 11 сар

Хурлын нэр  Хугацаа /он, сар, өдөр/ Хамтран зохион байгуулах байгууллага, тэнхим Зохион байгуулах сургууль
Бүрэлдэхүүн болон бусад их, дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал
1 Өсвөр үе залуучуудыг цахим орчны дээрэлхэлтээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох нь 11 сарын 15 Нийгмийн ажлын тэнхим БоСС
2 Нийгмийн ухааны онол практикийн асуудал 11 сарын 22 Нийгмийн ухааны тэнхим НХУС
Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
1 Тусгай хэрэгцээт боловсролын онол ба хэрэглээ  11 сарын 8 Тусгай хэрэгцээт боловсролын тэнхим БоСС
2 Хүүхдэд ээлтэй сургууль - Гэр бүл, олон нийтийн оролцоо, хамтын ажиллагаа 11 сарын 9 БХАН, МУБИС-ийн Оюутны холбоо, Боловсрол судлал арга зүйн тэнхим БоСС
3 Жендрийн нүдээр нийгмийг тольдохуй 11 сарын 15 Нийгмийн ухааны тэнхим МУБИС
4 Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 11сарын 22 Дорно дахины хэлний тэнхим НХУС
Нээлттэй хэлэлцүүлэг, Их семинар
1 Монголын орны хоовгоны судалгаа 11 сарын 21 Биологийн тэнхим МБУС
2 Монголын тэгш өндөрлөгийн Хялгана, Харгант хээрийн асуудал  11 сарын 21 ӨМБИС, Биологийн тэнхим МБУС
3 Профессорын семинар 11 сарын 12 Нийгмийн ухааны тэнхим МУБИС
4 Тэнхимийн их семинар 11 сарын 13 Англи хэлний тэнхим НХУС
5 "Орчуулгад суралцахуй"  их семинар 11 сарын 15 Орос хэл, арга зүйн тэнхим НХУС
6 Танихуй хэл шинжлэл 11 сарын 15 Монгол судлалын төв, ШУА-ХЗХ, Монгол хэлний тэнхим МУБИС
7 Мэдээллийн эрин дэх компьютерийн ухааны мэргэжилтэн 11 сарын 28 Мэдээлэл зүйн тэнхим МБУС

 

2019 оны 12 сар

Хурлын нэр  Хугацаа /он, сар, өдөр/ Хамтран зохион байгуулах байгууллага, тэнхим Зохион байгуулах сургууль
Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
1 Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал   12 сарын 1 Биеийн тамирын сургалтын онол арга зүйн тэнхим БТС
Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний хурал
1 Сэтгэл судлаач магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний хурал 12 сарын 20 Сэтгэл судлал арга зүйн тэнхим БоСС
2 Сэтгүүл зүй судлалын орчин үе 12 сарын 20  Сэтгүүл зүйн тэнхим НХУС
Нээлттэй хэлэлцүүлэг, Их семинар
1 Мэдээллийн технологийн долоо хоног 12 сарын 13 Мэдээлэл зүйн тэнхим МБУС
2 Багшийн хандлагыг үнэлэх асуудал” хэлэлцүүлэг 12 сарын 18 Сэтгэл судлал арга зүйн тэнхим БоСС
3 Монгол орны Гичгэнэ төрлийн судалгааны дүнгээс 12 сарын 19 Биологийн тэнхим МБУС
4 Монгол орны Ноцгонын (Lappula) төрлийн
 ургамлууд
12 сарын 19  Биологийн тэнхим МБУС
5 "Мультимедиа технологийн сургалтад хэрэглэх-2019" үндэсний хэлэлцүүлэг 12 сарын 20 Мэдээлэл зүйн тэнхим МБУС

 

2020 оны 01 сар

Хурлын нэр  Хугацаа /он, сар, өдөр/ Хамтран зохион байгуулах байгууллага, тэнхим Зохион байгуулах сургууль
Бүрэлдэхүүн болон бусад их, дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал
1 Тэнхимийн эрдэм шинжилгээний хурал 1 сарын 10 БМДИ, ШУА, Хэл зохиолын хүрээлэн, Дорно дахины хэлний тэнхим НХУС
2 Түүхийн тэнхимийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал 1 сарын 10 Түүхийн тэнхим НХУС
3 Тогтвортой хөгжил: Ногоон ёс зүй  1 сарын 15 МУИС-ийн Философийн тэнхим,  Нийгмийн ухааны тэнхим НХУС
4 Боловсролын бодлого, бодлогын шинжилгээ 1 сарын 16, 17 Математик, байгалийн ухааны дидактикийн тэнхим МБУС
5 Гадаад хэлний сургалтын өнөөгийн чиг хандлага 1 сарын 29 Англи хэлний тэнхим НХУС
Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
1 Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал  1 сарын 17 Монгол хэлний тэнхим НХУС
Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний хурал
2 Дүрслэх урлаг, дизайн технологи, зураг зүйн онол арга зүйн асуудал 1 сарын 14-17 Технологийн тэнхим, Зураг зүйн тэнхим, Дүрслэх урлагийн тэнхим ДУТС
3 Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл 1 сарын 20 Боловсролын хүрээлэн, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Боловсрол судлал арга зүйн тэнхим БоСС
Нээлттэй хэлэлцүүлэг, Их семинар
1 Диссертацын ажлын хэлэлцүүлэг  1 сарын 3 Спортын тэнхим БТС
2 "Газарзүйн багш боловсрол дахь зурагзүйн агуулга, арга зүйн асуудалд" хэлэлцүүлэг  1 сарын 3  Газарзүйн тэнхим МБУС
3 Загварчлалын онол арга зүй 1 сарын 7, 8 Зураг зүйн тэнхим ДУТС
4 Олон улсын сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлэхэд анхаарах зүйлс 1 сарын 23  Биологийн тэнхим МБУС

 

2020 оны 02 сар

Хурлын нэр  Хугацаа /он, сар, өдөр/ Хамтран зохион байгуулах байгууллага, тэнхим Зохион байгуулах сургууль
 Олон улсын хэмжээний эрдэм  шинжилгээний хурал
1 Европ судлал-III 2 сарын 7, 8 ШУА, МУИС, Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль, Батлан хамгаалахын их сургууль НХУС
Бүрэлдэхүүн болон бусад их, дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал
1  Бага ангийн “Багш” бэлтгэдэг сургууль, тэдний үйлчлүүлэгч болох 2 сарын 7 ЕБС, БХ, БСШУСЯ, ББМХНУТ БС
Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
1 Насан туршдаа суралцахуй 2 сарын 10 Боловсрол судлалын сургууль, Насан туршийн боловсрол, зайн сургалтын тэнхим БоСС
Нээлттэй хэлэлцүүлэг, Их семинар
1 Диссертацын ажлын хэлэлцүүлэг, Ш.Энхбүрэн  2 сарын 3 Спортын тэнхим БТС
2 Диссертацын ажлын хэлэлцүүлэг, Д.Цолмонтуяа 2  сарын 3 АШУИС, БТСОАЗТ БТС
3 Их семинар 2 сарын 3 ӨМБИС, Нийгмийн ухааны тэнхим  НХУС
4 Монголын тэгш өндөрлөгийн мөлхөгчдийн судалгаа, П.Эрдэнэтүшиг 2 сарын 6 Биологийн тэнхим МБУС
5 "Газарзүйн дадлага хичээлийн агуулга, аргазүйг боловсронгуй болгох асуудалд" судалгааны ажил, А.Амгалан 2 сарын 7  Газарзүйн тэнхим МБУС
6 Тэнхимийн их семинар 2 сарын 26 Англи хэлний тэнхим НХУС
7 "Суурь болон БДБ-ийн орос хэлний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй" хэлэлцүүлэг 2 сарын 28 ЕБС-ийн орос хэлний хөтөлбөр болон сурах бичиг боловсруулах баг, Орос хэл арга зүйн тэнхим  НХУС
8 Хэл шинжлэлийн тулгамдсан асуудал 2 сарын 28 МУИС, ШУА-ХЗХ, Монгол хэлний тэнхим  НХУС

 

2020 оны 03 сар

Хурлын нэр  Хугацаа /он, сар, өдөр/ Хамтран зохион байгуулах байгууллага, тэнхим Зохион байгуулах сургууль
Бүрэлдэхүүн болон бусад их, дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал
1 Биеийн тамирын боловсрол, спортын хөгжил-2020 3 сарын 20, 21 БСШУСЯ-ны БТСГ БТС
2 Ерөнхий болон мэргэжлийн англи хэлний сургалтад тулгарч буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам 3 сарын 25 МУБИС, МУИС, АШУИС, БХИС, ШУТИС, ХААИС-ийн Англи хэлний тэнхим НХУС
3 Боловсролын үнэлгээний асуудалд 3 сарын 27 Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим Ар.БС
4 Төгсөгчдийн дундах эрдэм шинжилгээний хурал 3 сарын 30 Төгсөгчдийн холбоо  Ар.БС
Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
1 Сэтгэл судлалын практик хэрэглээ 3 сарын 1 Сэтгэл судлал арга зүйн тэнхим БоСС
2 Дизайн технологи ба инноваци 3 сарын 6 Технологийн тэнхим ДУТС
3 Оюутан, суралцагчдын эрдэм шинжилгээний хурал 3 сарын 20 Мэдээлэл зүйн тэнхим МБУС
4 Багш боловсрол ба миний мэргэжил 3 сарын 25 Нийгмийн ухааны тэнхим НХУС
Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний хурал
1 Газарзүйн тэнхимийн магистрант, докторантын  эрдэм шинжилгээний хурал  3 сарын 11 Газарзүйн тэнхим МБУС
 
2 Оюутан, суралцагчдын эрдэм шинжилгээний хурал 3 сарын 20 Мэдээлэл зүйн тэнхим МБУС
 
Нээлттэй хэлэлцүүлэг, Их семинар
1 Диссертацын ажлын хэлэлцүүлэг 3 сарын 2 Биеийн тамирын тэнхим БТС
2 Дизайн технологийн боловсролын хөгжил ба инноваци 3 сарын 2 Технологийн тэнхим ДУТС
3 "Сэтгүүл зүй" судлаачдын форум 3 сарын 6 МУБИС, МСНЭ, МУИС, Сэтгүүл зүйн тэнхим НХУС
4 Цөлжүү хээрийн нам уулст зонхилох сөөгний өсөлтийн эрчимд мал, зэрлэг туруутны үзүүлэх нөлөө, Д.Энхтүвшин 3 сарын 12 Биологийн тэнхим МБУС
5 Боловсрол судлаачийн мэргэжлийн дадлага, түүний үр дүн 3 сарын 15 Боловсрол судлал арга зүйн тэнхим БоСС
6 Мэдээллийн технологийн долоо хоног 3 сарын 19 Мэдээлэл зүйн тэнхим МБУС
7 Дэлхийн усны өдөрт зориулсан хэлэлцүүлэг 3 сарын 21 Газарзүйн тэнхим МБУС

 

2020 оны 04 сар

Хурлын нэр  Хугацаа /он, сар, өдөр/ Хамтран зохион байгуулах байгууллага, тэнхим Зохион байгуулах сургууль
 Олон улсын хэмжээний эрдэм  шинжилгээний хурал
1 "XXI зууны багшлахуй, суралцахуйн хөгжлийн чиг хандлага" 4 сарын 19, 20 Эрдэм шинжилгээ, инновацын алба, Ар.БС  Ар.БС
Бүрэлдэхүүн болон бусад их, дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал
1 "Хэвлэл мэдээллийн зах зээл" 4 сарын 3 Сэтгүүл зүйн тэнхим НХУС
2 Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал 4 сарын 6  Архангайн багшийн сургууль  Ар.БС
3 Дүрслэх урлаг,  Дизайн технологиин сургалтын чанарын шинэчлэл  4 сарын 6 Технологийн тэнхим, Зураг зүйн тэнхим, Дүрслэх урлагийн тэнхим ДУТС
4 Монгол хэлний хэл зүйн байгуулал 4 сарын 15 Монгол судлалын төв, ШУА-ХЗХ, Монгол хэлний тэнхим НХУС
5 Боловсролын үнэлгээний хөгжлийн асуудалд 4 сарын 16 Эрдэм шинжилгээ, инновацийн алба  Ар.БС
6 Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал 4 сарын 17 Математикийн тэнхим, Мэдээлэл зүйн тэнхим МБУС
7 Боловсролын сэтгэл зүйн асуудал 4 сарын 20 Сэтгэл зүйн үйлчилгээний төв БоСС
8 Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний VI хурал    4сарын 24  МУИС, ШУТИС-ийн Дорно дахин, Ази судлалын тэнхимүүд, ДДХТ НХУС
Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
1 Судалгаа ба инноваци 4 сарын 3 Технологийн тэнхим, Зураг зүйн тэнхим, Дүрслэх урлагийн тэнхим ДУТС
2 Орос хэл, арга зүйн тэнхимийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 4 сарын 3 Орос хэл арга зүйн тэнхим  НХУС
3 Түүхийн хүрд 4 сарын 3 Түүхийн тэнхим НХУС
4 Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 4 сарын 3 Математикийн тэнхим МБУС
5 Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 4 сарын 5 Архангайн Багшийн сургууль, Боловсрол судлалын тэнхим БоСС
6 Сургалтын орчин сургалтын чанарт нөлөөлөх нь 4 сарын 10 Бага боловсрол арга зүйн тэнхим, Оюутны холбоо БС
7 Судлаач оюутан-2020 4 сарын 10 Спортын тэнхим, Биеийн тамирын тэнхим БТС
8 Газарзүйн тэнхимийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 4 сарын 17 Газарзүйн тэнхим, "Геотур" клуб,
Газарзүйн тэнхим
МБУС
9 "Монголчуудын адуун соёл" 4 сарын 17 Түүхийн тэнхим, "Дэлтэй цэнхэр" ТББ НХУС
Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний хурал
1 Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний хурал 4 сарын 15 Нийгмийн ухааны тэнхим НХУС
Нээлттэй хэлэлцүүлэг, Их семинар
1 Мэдээллийн эрин дэх компьютерийн ухааны мэргэжилтэн 4 сарын 9 Мэдээлэл зүйн тэнхим МБУС
2 Магистрантуудын дипломын ажлын
 хэлэлцүүлэг
 4 сарын 16 Биологийн тэнхим МБУС

 

2020 оны 05  сар

Хурлын нэр  Хугацаа /он, сар, өдөр/ Хамтран зохион байгуулах байгууллага, тэнхим Зохион байгуулах сургууль
 Олон улсын хэмжээний эрдэм  шинжилгээний хурал
1 "Русистика"  олон улсын эрдэм шинжилгээний XVI хурал 5 сарын 1, 2 РЦНК, ШУТИС, МУИС, Орос хэл арга зүйн тэнхим  НХУС
2 Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалт 5 сарын 1, 2 ЭШИА, ГХА, БоСС, ЗСА, ДУТС МУБИС
Бүрэлдэхүүн болон бусад их, дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал
1 Монголын мэдээллийн технологи-2020 5 сарын 8 Монголын мэдээллийн технологийн сургуулиудын консорциум, Мэдээлэл зүйн тэнхим МБУС
Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний хурал
1 МУБИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний хурал 5 сарын 18 Эрдэм шинжилгээ, инновацийн алба МУБИС
Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
1 International Contest on the Best Students Project in English 5 сарын 15-17  ОХУ, БИС, Гадаад хэлний тэнхим, Англи хэлний тэнхим НХУС
Нээлттэй хэлэлцүүлэг, Их семинар
1 Тархи судлал ба орчин үеийн чиг хандлага 5 сарын 7 АШУҮИС-ийн харъяа Лицей сургууль, Биологийн тэнхим МБУС

 

2020 оны 06 сар

Хурлын нэр  Хугацаа /он, сар, өдөр/ Хамтран зохион байгуулах байгууллага, тэнхим Зохион байгуулах сургууль
 Олон улсын хэмжээний эрдэм  шинжилгээний хурал
1 Залуу Монгол судлаачдын форум 6 сарын 19 Америкийн Монгол судлалын төв, ЭШИА МУБИС
Нээлттэй хэлэлцүүлэг, Их семинар
1 Боловсрол судлалын докторантын ажлыг хэлэлцүүлэх их семинар 6 сарын 5 Боловсрол судлал арга зүйн тэнхим БоСС