ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАЖ БУЙ

ДҮРЭМ ЖУРАМ

2018.03.30

НЭР БАТЛАГДСАН ХУГАЦАА Дугаар

1.Монгол Улсын Боловсролын их сургууль

1 Гадаад харилцааны журам 2017/12/28
А/354

2.Монгол улсын хуулиуд

1 Дипломат албаны тухай 2000/10/05  
2 Олон улсын гэрээний тухай 2016/12/01  
3 Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал 2010/07/15 48
4 Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал 2011/02/10 10
5 Боловсролын тухай 2002/05/03  
6 Дээд боловсролын тухай  2002/05/03  
7 Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай 2010/07/08  
8 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай 2010/11/25  
9 Харьяатын тухай 1995/06/05  
10 Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч мэргэжилтэн авах тухай 2001/04/12  
11 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2011/06/16  
12 Монгол улсын хилийн тухай 2016/12/28  
13 Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999/05/14  
14 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль  2011/06/17  

3. Засгийн газрын тогтоол

1 Гадаадын иргэн монгол улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам 2010 340
2 Монгол улсын виз олгох журам 2010 338
3 Ажлын байрны төлбөр авах, хөнгөлөлт үзүүлэх, чөлөөлөх журам 2015 41
4 Гадаадын иргэнийг Монгол улсаас албадан гаргах болон Монгол улсад дахин оруулахгүй байх хугацаа тогтоох журам 2010 339
5 Тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээ 2011 199
6 Хөгжлийн бодлогын баримт боловсруулах нийтлэг журам 2016/05/09 249
7 суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого" тухай 2008/01/31 12
8 Гадаадаас 2017 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай  2016/11/09 137

4. Сайдын тушаал

1 Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсад оршин суух, харьяалалгүй хүнд зорчих үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах, ашиглах журам 2014 /Хууль зүй, дотоод хэргийн яам/ А/187
2 Монгол Улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг  суралцуулах журам 2001 /Боловсрол, шинжлэх ухааны яам/ 113
3 Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсад оршин суух, харьяалалгүй хүнд зорчих үнэмлэх олгох, эзэмших, хадгалах, ашиглах журам /нэмэлт/ 2017 /Хууль зүй, дотоод хэргийн яам/ А/128
4 Дэлхийн шилдэг их сургуульд оюутан суралцуулах журам 2013/07/06 /Боловсрол, шинжлэх ухааны яам/ 271
5 Дэлхийн шилдэг их сургуульд оюутныг сонгон шалгаруулах журам 2013/08/19 /Боловсрол, шинжлэх ухааны яам/ А/316
6 Монгол улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам 2001/04/09 /Боловсрол,соёл,  шинжлэх ухааны яам/ 113
7 Гадаад орны их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад мэргэжилтэн, багш ажиллуулах журам 2003/08/08 /Боловсрол,соёл,  шинжлэх ухааны яам/ 261
8 Гадаадад суралцах оюутныг сонгон шалгаруулах журам 2006/12/01 /Боловсрол,соёл,  шинжлэх ухааны яам/ 433
9 "Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилтээр гадаадад магистрантур, докторантурт суралцах хүмүүсийг шалгаруулах журам", "Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу гадаадад магистрантур, докторантурт суралцах хүмүүсийг шалгаруулах журам", "Багш, эрдэм шинжилгээний ажилтныг гадаадын их сургуулийн магистрантур, докторантурт суралцуулах, төгссөний дараа эргэн ажиллуулах гэрээ 2007/12/17 /Боловсрол,соёл,  шинжлэх ухааны яам/ 11

5.Хамтарсан тушаал

1 Гадаадын зарим орноос Монгол Улсад суралцагчдын 
тэтгэлгийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
2005/11/01 336/292
2   2001/10/02 310/290
3 Гадаадын иргэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээний журам 2015 А/108/149

6.Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар

1 Иргэний харьяаллын асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт 2014/11/24 А/226
2 Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас гарахыг түдгэлзүүлэх, гарахыг түдгэлзүүлэх хүчингүй болгох тухай шийдвэр гаргах, түүнийг хэрэгжүүлэх журам 2017/03/14 А/111

7.БУСАД

1 БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ХИЙГДСЭН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭР БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ  
2 ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ  
3 ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА САНГИЙН ЯАМ