ЭШИА-наас "MNUE Authors training - 2022" цахим семинарыг I.25, 27 нд зохион байгуулна

ЭШИА-наас "MNUE Authors training - 2022" цахим семинарыг I.25, 27 нд тус тус зохион байгуулна. Үүнд:

MNUE Authors training – 2022

Семинарын зорилго: Судалгааны бүтээл бичих үндсэн арга зүй, сэтгүүл сонгоход анхаарах зөвлөмжүүд, хуурамч сэтгүүлд хэвлүүлэхгүй байх, сэтгүүл сонгох, түүнийг анализ хийх чадваруудыг олгоно.

Зохион байгуулагч: Эрдэм шинжилгээ, инновацын алба

Оролцогчид: Багш, судлаач нар

Хэзээ: 2022 оны 1 дүгээр сарын 25-ны 10:00 цагт /Мягмар гариг/

Хаана: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3au47AAcroX6IkYAqvTwCbeUqiEsjJA9zdHsI2urnODE
Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=498d754e-3bc2-4b65-9667-
49cf7206c9d0&tenantId=3a016be2-77cd-4f94-ab42-31d547417ee6

ХӨТӨЛБӨР

MNUE Authors training – 2022

Семинарын зорилго: Судлаач нарт зохиогчийн эрхийн үндсэн ойлголт, түүнийг хүндэтгэх, бүтээл ашиглалтын зохистой хэв, хэмжээ, лицензийн талаарх ойлголтууд, судлаачийн ёс зүй, болон бүтээлийн хуулбарлалт(plagiarism). Мөн судалгааны бүтээлийн номзүйн сан үүсгэх, судлаач
өөрийн бүтээлийн номзүйн мэдээллийг бусадтай солилцох, бүтээлээ сурталчлах, стандартууд болон бүтээлийн номзүйг бичилтийг хийх хялбар боломж бүхий программ ашиглах чадваруудыг олгоно.

Зохион байгуулагч: Эрдэм шинжилгээ, инновацын алба

Оролцогчид: Багш, судлаач нар

Хэзээ: 2022 оны 01 дүгээр сарын 27-ны 10:00 цагт /Пүрэв гариг/

Хаана:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3au47AAcroX6IkYAqvTwCbeUqiEsjJA9zdHsI2urnODEY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=498d754e-3bc2-4b65-9667- 49cf7206c9d0&tenantId=3a016be2-77cd-4f94-ab42-31d547417ee6

ХӨТӨЛБӨР

ЭШИАлба