Үндсэн чиглэл:

  1. Төвийн үйл ажиллагааг зохицуулах эрх зүйн баримт бичиг, дүрэм, журам заавар зөвлөмж боловсруулах, батлуулж мөрдүүлэх;
  2. Хариуцсан ажлын чиглэлээр хүний нөөцийн хангамж, хэрэгцээг тодорхойлох, олон улсын болон гадаад орны  ижил чиг үүрэг бүхий байгууллага хүмүүстэй харилцан хамтын ажиллагааг бий болгох хөгжүүлэх  бодлогын зөвлөмж, удирдамжаар хангах;
  3. Хэвлэх цехийн үйл ажиллагаа явуулж Оюутан, багш, эрдэмтэн профессорын оюуны бүтээл, бүрэлдэхүүн сургуулиудын захиалгат бүтээгдэхүүнийг хөнгөлөлттэй  үнэ  тарифаар үйлчилгээ үзүүлэх.