Сургалтын хэлбэр

элсэлт

Суралцах хугацаа

Танхимийн сургалтын үргэлжлэх хугацаа /7 хоног /

Өдөр

намар

1,5 жил

30 долоо хоног

Эчнээ

Намар

Өвөл

Зун

2 жил

30 долоо хоног

Хагас онлайн

ЕБС-ийн улирлын амралтаар

1,5 жил

6 долоо хоног