Ашиглаж буй цахим сан:

PRINGERhttp://link.springer.com/
Annual Reviews - Жилийн  тоймууд http://www.annualreviews.org/
Онлайн мэдээллийн сан http://elibrary.imf.org/
Геологийн нийгэмлэг http://lyellcollection.org/
Вангийн нийгэмлэг http://www.royalsocietypublishing.org/journals
University of Chicago Press - Чикагогийн Их Сургуулийн хэвлэл http://www.journals.uchicago.edu
SPIE Цахим номын сан http://spiedigitallibrary.org/
Цахим номын сан  http://www.jstor.org
Нийгмийн ШУ http://journals.sagepub.com/
Түүх хэл шинжлэл http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/

Мэдээллийн сангийн агуулгын хувьд:

Био-анагаах/
Амьдралын шинжлэх ухаан
Байгалийн шинжлэх ухаан
Геологи
Дэлхийн гадарга, байгаль орчин
Математик, инженер, физикийн шинжлэх ухаан
Биологийн шинжлэх ухаан; экологи, байгаль орчин
Эдийн засаг
Боловсрол
Астрономи
Био-анагаах ухаан оптик, эмнэлгийн дүрс боловсруулалт
Харилцаа холбоо, сүлжээ
Электрон зураг, дүрс дуу боловсруулалт
Гэрэлтүүлэг, дэлгэн харуулах
Лазер, эх үүсвэр
Микро, Нано дүрслэл, үйлдвэрлэл
Нанотехнологи
Инженер, оптик гэрлийн загварчлал
Зайнаас тандан судлах
Нар, Сонгодог эрчим хүч
Зан төлөвийн шинжлэх ухаан
Хими болон материалын шинжлэх ухаан
Компьютер зэрэг байна