Бакалаврын төгсөгчдийн мэдээлэл

Овог Нэр Мэргэжлийн индекс Мэргэжлийн нэр Дипломын дугаар Бүртгэлийн дугаар