Багшийн шагнал, урамшуулал

  • МУБИС-ийн багш, сургалтын ажилтны хөдөлмөр зүтгэл, ажлын үр дүнг үнэлэн, шагнаж урамшуулна.
  • Эрхэлж буй ажил, хөдөлмөрийн  гэрээгээр хүлээсэн үүргээ идэвх санаачилгатай, бүтээлчээр биелүүлж, онцгой амжилт гаргасан багш, сургалтын ажилтныг онцлон  шагналд тодорхойлно.
  • Шагнуулах ажилтан нь багшийн албан тушаалд ажилладаг бол зэрэглэлд харгалзах нормыг ангилал бүрээр бүрэн, эсвэл давуулан биелүүлсэн болзлыг хангасан байвал зохино.
  • Шагналын төрөл,  шагналд дэвшүүлэх асуудал, тухайн шагналыг дагалдах мөнгөн шагналын хэмжээ зэргийг МУБИС-ийн дотоод журмаар зохицуулна.

МУБИС-иас  дараах шагнал олгоно. Үүнд:

      - МУБИС-ийн захирлын нэрэмжит шагнал

      - МУБИС-ийн “Оны шилдэг багш”  зэрэг орно.