Суралцах хувилбар

Кредитийн авбал  зохих доод хэмжээ

Суралцах

Хугацаа  /жил

Эзэмших

зэрэг

А

Дан мэргэжил

  • Ерөнхий суурь хичээл
  • Багш боловсролын хичээл
  • Багцын /Мэргэжлийн/суурь хичээл
  • Мэргэжлийн хичээл

120

21

39

9

42

3.5-4.5

Бакалавр

Б

Тухайн чиглэлээр хавсарга мэргэжил эзэмших

  • Ерөнхий суурь хичээл
  • Багш боловсролын хичээл
  • Багцын /Мэргэжлийн/суурь хичээл
  • Мэргэжлийн хичээл
  • Хавсарга мэргэжлийн хичээл

21

39

9

42

30

4.0-5.0

Бакалавр+

Бакалавр

B

Өөр суурьтай хоёр дахь мэргэжил эзэмших/давхар/

Сургалтын төлөвлөгөөг дүйцүүлэн тооцож, тухайн сургалтын төлөвлөгөөний зөрүү хичээлүүдийг  судална. Дүйцүүлэлт хийхэд 4.12.4-р заалтыг үндэс болгоно.

Дүйцүүлж гаргана

Зөрүү хичээл судлах хугацаанаас хамаарна

Бакалавр+

Бакалавр