Сургуулийн нэр

Судалгааны тэргүүлэх чиглэл

Математик, Байгалийн Ухааны Сургууль

Математик, физик, хими, биологи, газарзүй, мэдээлэл зүйн шинжлэх ухааны чиглэлүүд

Боловсрол Судлалын Сургууль

Боловсролын суурь судалгаа, боловсрол судлал, харьцуулсан боловсрол судлал, боловсрол судлалын түүх, боловсролын удирдлага

Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Сургууль

Монгол судлал, Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны чиглэлүүд

Багшийн Сургууль

Сургуулийн бага насны хүүхдийн хөгжил, төлөвшил, Бага боловсролын агуулга, арга зүй, Бага боловсролын багшийн хөгжил, чиг хандлага, Урлагийн боловсролын агуулга арга зүйн чиглэлүүд

Биеийн Тамирын Сургууль

Монгол хүний эрүүл мэнд бие бялдрын бэлтгэлжилтийн судалгаа, Биеийн тамир спортын дасгалжуулалт, спортын анагаах ухаан

Дүрслэх Урлаг Технологийн Сургууль

Уламжлалт технологи, сургалтын арга зүй

Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Сургууль

Бага насны хүүхдийн хөгжил

Архангайн Багшийн Сургууль

Монгол хэл, Математик, Байгалийн ухаан, Боловсрол судлалын чиглэлүүд