Үйлийн судалгаа сектор

МУБИС дээр 2018 оны V сард АНУ-ын зочин профессор доктор Кандис Кей ажиллахдаа МУБИС-н суурь судалгааны төвийн дөрвөн секторын нэг болох Үйл Судлалын Сектор болон бусад секторын гишүүдэд “Үйл судлалын мэдээ баримтад анализ хийх”, “Үйл судлалын эх сурвалжууд” сэдвээр лекц уншив. Уг багшийн МУБИС-н судлаачдын судалгааны чадавхийг нэмэгдүүлэхэд оруулж буй хүчин чармайлт, хувь нэмэрт бид ихэд талархаж буй бөгөөд цаашдын хамтын үйл ажиллагаа улам бүр өргөжүүлэхээр чармайн ажиллаж байна.